REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

it-selling.com

 

 Użytkownik, który zamierza korzystać z serwisu internetowego Piotrtamulewicz.pl zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz RODO oraz zaakceptowania wszystkich postanowień w nim zawartych.

 

& 1

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

PT – to strona internetowa prowadzona przez Piotra Tamulewicza .

Regulamin– niniejszy Regulamin it-selling.com

Użytkownik– osoba fizyczna, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do funkcjonalności i usług oferowanych przez piotrtamulewicz.pl.

Użytkownik, który dokona rejestracji na piotrtamulewicz.pl uzyskuje status Zarejestrowanego Użytkownika.

Rejestracja– procedura uzyskania konta w it-selling.com.

Zarejestrowany Użytkownik– Użytkownik Serwisu piotrtamulewicz.pl, który przeszedł procedurę Rejestracji i uzyskał dostęp do funkcjonalności serwisu piotrtamulewicz.pl

 

& 2

Celem Regulaminu jest przedstawienie zasad korzystania z it-selling.com.

 

& 3

Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować wszystkie jego postanowienia.

 

& 4

Korzystanie z Serwisu w podstawowym zakresie nie wymaga Rejestracji.

 

& 5

Użytkownik, który chce skorzystać z publikowania blogów i komentowania  przystępuje do procedury Rejestracji w celu pełnego korzystania z Serwisu. Użytkownik oświadcza, że wszystkie podawane przez niego dane w formularzu rejestracji są zgodne z prawdą.

 

& 6

piotrtamulewicz.pl zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich parametrów technicznych i funkcjonalności Serwisu, a także czasowego lub całkowitego wyłączenia Serwisu. Zmiany oraz wyłączenia Serwisu, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie mogą być przeprowadzane przez piotrtamulewicz.pl w każdym czasie i z dowolnej przyczyny, bez konieczności uprzedniego informowania o tym użytkowników.

 

& 7

Obowiązek uzyskania ewentualnych zgód osób trzecich na korzystanie przez Użytkownika z Serwisu, jak również obowiązek zawarcia ewentualnych umów z osobami trzecimi niezbędnych do korzystania z Serwisu lub oferowanych w ramach Serwisu usług lub funkcjonalności spoczywa wyłącznie na Użytkowniku.

 

& 8

Piotrtamulewicz.pl zastrzega sobie prawo do odebrania Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu w każdym czasie bez podawania przyczyn.

 

& 9

W ramach usług i funkcjonalności Serwisu Zarejestrowany Użytkownik uzyskuje możliwość zamieszczania w Serwisie treści oraz komentarzy.

Wszelkie aktywności Zarejestrowanego Użytkownika w Serwisie odbywają się wyłącznie na odpowiedzialność Zarejestrowanego Użytkownika

Piotrtamulewicz.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób korzystania przez Użytkowników z Serwisu.

Użytkownik jest także w pełni odpowiedzialny za wszelką swoją aktywność (dokonywaną za pośrednictwem lub przy użyciu Serwisu) w tym przede wszystkim ale nie wyłącznie za zamieszczane w Serwisie treści, oraz za wszelkie konsekwencje tych działań.

piotrtamulewicz.pl ma prawo do kontrolowania treści umieszczanych przez Użytkowników w Serwisie w celu sprawdzenia zgodności zamieszczonych treści z Regulaminem, umową oraz przepisami prawa. piotrtamulewicz.pl ma prawo usuwać wszelkie materiały i treści zamieszczone przez Użytkowników, które według jej uznania będą niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub niezgodne z prawem.

 

& 10

piotrtamulewicz.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawdziwość danych zamieszczanych w Serwisie przez lub na temat użytkowników, ani za jakość i sposób świadczonych przez nich usług.

 

& 11

Użytkownik nie może korzystając z Serwisu lub oferowanych przez Serwis usług lub funkcjonalności podejmować żadnych działań ani też przesyłać jakichkolwiek materiałów , czy zapisów, które:

a) są sprzeczne z prawem,
b) naruszają przyjęte normy społeczne lub obyczajowe,
c) zawierają treści powszechnie uznawane za wulgarne lub obraźliwe,
d) naruszają prawa osób trzecich,
e) zawierają wirusy lub pliki mogące uszkodzić pracę komputera, programów komputerowych lub pogorszyć ich pracę.

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego.

 

& 12

Użytkownik oświadcza, iż przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną w związku z korzystaniem z Serwisu. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich Użytkownik, po zawiadomieniu go przez piotrtamulewicz.pl, zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko do niezwłocznego wyjaśnienia zasadności roszczeń osób trzecich oraz do zaspokojenia wszelkich uzasadnionych roszczeń osób trzecich. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych piotrtamulewicz.pl lub osobom trzecim w związku z naruszeniem przez Użytkownika praw osób trzecich. W szczególności Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu piotrtamulewicz.pl wszelkich zasądzonych od piotrtamulewicz.pl kwot, w tym także odsetek, kosztów za postępowanie procesowe, kosztów sądowych, obsługi prawnej, wynikających z naruszenia praw osób trzecich w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu.

 

&13

Treści zapisów umieszczonych w Serwisie przez Użytkowników nie stanowią opinii piotrtamulewicz.pl oraz nie są tożsame z działalnością i poglądami piotrtamulewicz.pl.

 

&14

Jeżeli Użytkownik zostanie poproszony o podanie w Serwisie swoich danych osobowych oświadcza, że:

a) są one zgodne z prawdą,
b) wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie przez piotrtamulewicz.pl swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926. z późn. zm.) i przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.). Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych jest dobrowolna. Dane osobowe będą przechowywane na serwerze piotrtamulewicz.pl. Podmiotem przetwarzającym dane w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.z 2002, Nr 144 poz. 1204 z późn. zm) będzie piotrtamulewicz.pl.

Użytkownik może w każdym czasie domagać się dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, zmiany jak również żądać zaprzestania ich przetwarzania, zwracając się pisemnie na adres: pt@it-selling.com

Użytkownik akceptując Regulamin wyraża zgodę na bezterminowe wykorzystanie i przetwarzanie przekazanych przez niego danych oraz wykorzystania przez piotrtamulewicz.pl danych do świadczenia Usług.

Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na wykorzystanie przez piotrtamulewicz.pl mechanizmu „Cookies” do czynności pobierania danych, które będą wymagały wykorzystania tego mechanizmu. „Cookies” stanowią informację umieszczaną w komputerze Użytkownika umożliwiając identyfikację komputera. Mechanizm „Cookies” stosowany jest przez portale internetowe. Informacje „Cookies” wskazują w jaki sposób i kiedy użytkownicy korzystają z serwisu, w rezultacie czego mogą być przydatne w poprawie funkcjonalności Serwisu.

 

&15

Użytkownik jest uprawniony do zrezygnowania w każdej chwili z korzystania z Serwisu.

 

&16

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej piotrtamulewicz.pl.

Regulamin lub warunki korzystania z Serwisu mogą ulec zmianie w dowolnym czasie. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzednim nie wymaga wcześniejszego powiadomienia Użytkownika ani uzyskania jego zgody. Chwilą wprowadzenia zmiany Regulaminu jest chwila opublikowania w Serwisie nowego brzmienia Regulaminu. Użytkownik wyraża zgodę na takie wprowadzenia zmiany i powiadomienia o wprowadzonej zmianie.

 

&17

piotrtamulewicz.pl zastrzega, iż technologia transmisji danych wykorzystywana w Internecie nie zabezpiecza w pełni bezpieczeństwa tajemnicy przesyłanych i zamieszczanych w Internecie informacji.

 

&18

W sprawach nieuregulowanych w treści Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 

_______________________

 

Informacje RODO

Kto zbiera Twoje dane?
Twoje dane są gromadzone i kontrolowane przez:

IT-Selling Zofia Tamulewicz
Ul. Św. Wincentego 14 lok. 4
03-505 Warszawa
NIP: 7621008527

Jakie dane są gromadzone?
Zbieramy, przechowujemy i przetwarzamy następujące rodzaje informacji o naszych użytkownikach.

1. Podczas rejestracji na naszej stronie:

  • Nazwa użytkownika / hasło (krypto zakodowane, nigdy nie przechowywane w postaci zwykłego tekstu)

  • Adres e-mail

  • Data rejestracji

  • Data ostatniej wizyty

2. Podczas subskrypcji newslettera i dodawania komentarzy

  • Nazwa użytkownika

  • E-mail


Dlaczego kolekcjonujemy Twoje dane?
Jedynym powodem, dla którego zbieramy dane osobowe, jest świadczenie usługi, na którą się rejestrujesz.

  • masz możliwość komentowania tekstów przedstawionych na blogu

  • otrzymujesz powiadomienia od serwisu internetowego z newsletterami

  • masz możliwość dodawania tekstów do bloga

Jak używamy Twoich danych?
Korzystamy z Twoich danych aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny i naszych usług. Dane będą wykorzystywane do uwierzytelniania, debugowania, zbierania anonimowych statystyk oraz do ulepszania świadczonych przez nas usług.


Czy udostępniamy Twoje dane osobom trzecim?
Nie przekazujemy żadnych informacji stronom trzecim z wyjątkiem Google Analytics.


Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?
Jeśli wyraziłeś zgodę, Twoje dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Jeśli utworzyłeś konto, twoje dane będą przetwarzane, dopóki nie usuniesz swojego konta. Google Analytics – zbiera dane przez 90 dni

Jaką kontrolę masz nad Twoimi danymi?
Jeśli Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. 
Zgoda jest wyraźnie udzielana przez użytkownika podczas wykonywania czynności lub zadania – kontakt przez formularz kontaktowy, zapisanie się do newslettera, komentarz na blogu, rejestracja.
Zawsze możesz skontaktować się z nami pod adresem kontakt@piotrtamulewicz.pl, aby wycofać zgodę i / lub poprosić o usunięcie konta.


Prawa naszych klientów dotyczące GDPR są uważane i egzekwowane, w tym:

Prawo do otrzymania informacji:
W niniejszej Polityce prywatności informujemy naszych użytkowników o sposobie wykorzystania ich danych.


Prawo dostępu:
Nasi użytkownicy mają dostęp do wszystkich swoich danych przechowywanych na stronie it-selling.com poprzez kontak z pt@it-selling.com.


Prawo do sprostowania:
Jeśli chcesz coś zmienić w swoich danych, wystarczy skontaktować się z nami pod adresem pt@it-selling.com.


Prawo do usunięcia:
Jeśli chcesz, aby Twoje konto zostało usunięte, skontaktuj się z nami pod adresem pt@it-selling.com.


Prawo do ograniczenia przetwarzania:
Nie przetwarzamy danych naszych klientów (i użytkowników końcowych naszych klientów), z wyjątkiem sytuacji wyszczególnionych w tym regulaminie.

Prawo do przenoszenia danych:
Nasi użytkownicy mogą kontaktować się z nami w dowolnej chwili na pt@it-selling.com, jeśli chcą uzyskać eksport swoich danych osobowych zgodnie z definicją GDPR.

Prawo do sprzeciwu:
Rozpatrzymy wszystkie wnioski. Nasi użytkownicy mogą kontaktować się z nami w dowolnej chwili na pt@it-selling.com.

Prawo do złożenia skargi
Jeśli uważasz, że twoje dane są przetwarzane nielegalnie, masz prawo złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - https://giodo.gov.pl (Prezes Urzędu Bezpieczeństwa).

Jak chronimy twoje dane?
Wprowadzamy szereg środków bezpieczeństwa, aby zachować bezpieczeństwo Twoich danych osobowych podczas logowania/ rejestracji lub uzyskiwania dostępu do twoich danych osobowych.
Oferujemy korzystanie z bezpiecznego serwera. Wszystkie dostarczone informacje wrażliwe są przesyłane za pomocą technologii Secure Socket Layer (SSL) aby były dostępne tylko dla osób posiadających specjalne prawa dostępu do takich systemów i są zobowiązane do zachowania poufności tych informacji.

Czy używamy plików cookie?
Tak (pliki cookie to małe pliki, które witryna lub jej usługodawca przenosi na dysk twardy komputera za pośrednictwem przeglądarki internetowej (jeśli zezwolisz), co umożliwia witrynom lub systemom dostawców usług rozpoznawanie przeglądarki i przechwytywanie i zapamiętywanie określonych informacji. Używamy plików cookie, aby zapewnić jak najlepszą obsługę naszej strony internetowej.

Czy ujawniamy jakiekolwiek informacje stronom zewnętrznym?
Nie sprzedajemy, nie handlujemy ani w żaden inny sposób nie przekazujemy stronom trzecim Twoich danych osobowych poza Google Analytics.

Zmiany w naszej Polityce prywatności
Jeśli zdecydujemy się zmienić naszą politykę prywatności, opublikujemy te zmiany na tej stronie tydzień przed wprowadzeniem zmian.